TÜM HTML KODLARI
  : : ISI SICAKLIK : :
 
ISI:
Isı bir enerji çeşididir ve madde miktarı ile doğru orantılıdır.hareket halindeki atomların ve moleküllerin kinetik enerjileri toplamı ısı olarak ifade edilir.Isı kalorimetri kabı ile ölçülür.Birimi kaloridir. 1Kkalori=1000 kalori eder. Isı birimi olarak Joule(J) de kullanılır. 1Kalori=4,18J
Ve 1J=0,24 kalori eder.Isı enerjisi diğer enerji çeşitlerine dönüşebilir.Örneğin termik santrallerdeki ısı enerjisi elektrik enerjisine dönüşmektedir.
SICAKLIK:
Sıcaklık bir enerji değildir.Herhangi bir madde içindeki bir molekülün ortalama kinetik enerjisi ile orantılı bir değerdir.Termometre ile ölçülür
Birimi derecedir.

ISI VE SICAKLIK ARASINDAKİ FARKLAR

1-Isı kalorimetre kabı ile sıcaklık termometre ile ölçülür
2-Isı doğrudan sıcaklık ise dolaylı olarak ölçülebilir
3-Isı bir enerji çeşididir sıcaklık değildir
4-Isı birimi kalori veya Joule dir,Sıcaklık birimi ise derecedir.
SICAKLIK NASIL ÖLÇÜLÜR

Sıcaklık termometre ile ölçülür.Günlük yaşamda en çok civalı termometreler kullanılır.Civanın donma noktası –39 kanama noktası 357 0C dir.Donma noktası çok düşük kaynama noktası ise çok yüksek olduğundan tercih edilir.
TERMOMETRE ÇEŞİTLERİ

1-CELCIUS(Selsiyus)TERMOMETRESİ
Suyun donma sıcaklığı 0 0C kaynama sıcaklığı ise 100 0C kabul edilip aradaki uzaklık 100 eşit parçaya bölünmüştür.her bölme 10C yi gösterir
2-FAHRENHEIT(Fahrenayt)TERMOMETRESİ
Suyun donma sıcaklığı 32 derece kaynaması 212 derece kabul edilmiş arası 180 eşit parçaya bölünmüştür.Her bölme 1 F i göstermektedir
3-KELVIN TERMOMETRESİ
Suyun donması 273 kaynaması 373 derece kabul edilerek ara 100 eşit parçaya bölünmüştür ve her aralık 1 K i göstermektedir
MUTLAK SIFIR NE DEMEKTİR

Madde müleküllerinin hareketsiz olduğu ve ulaşılabilen en düşük sıcaklığa mutlak sıfır denir ve bugune kadar elde edilmiş en küçük sıcaklık
- 2730C die Bu sıcaklığı 00C olarak gösteren termometrelere Kelvin termometresi denmiştir.Bunlarda negatif sıcaklık yoktur.

4-REOMUR(Römür) TERMOMETRESİ
Suyun donması 0 derecekaynaması 180 derece kabul edilerek ara 80 eşit parçaya bölünmüştür.Her bölme 1 R derecesini göstermektedir
TERMOMETRELERİN BIRBIRINE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

KELVINI CELCIUSA ÇEVİRMEK İÇİN:
K= 0C+273 Bağıntısından yararlanılır
CELCIUS U FAHRENHEİT E ÇEVİRMEK İÇİN İSE

C = F-32
100 180 Bağıntısı kullanılır veya F=1,8.C+32 ifadeside kullanılır
Ayrıca birde herhangi bir X termometresi var ise bu termometrede suyun donma noktası A kaynama noktası B okunan değer X olsun
Bu durunda termometreleri birbirine çeviren genel bağıntı ise:
C/100 =F-32/180 =R/ 80 =K-273 / 100 = X-A / B-A şeklindedir
Örnek:
I Isı bir enerji çeşididir
II Isı kalorimetre kabı ile sıcaklık termometre ile ölçülür
III Sıcaklık birimi kalori ısı birimi derecedir
Yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?
Çözüm
I ve II doğrudur.III. seçenek yanlıştır.Çünkü sıcaklık birimi derecedir ısı birimi kaloridir.
Örnek: 27 0C kaç Kelvin(K) dir
K= C+273 den C yerine 27 değerini koyalım K=27+273=300 K olurÖrnek
300 K kaç 0C olur?
K=C+273 bağıntısında K yerine 300 koyarak C yi bulursak: 300=C+273 C=300-273=27 0C olduğu bulunur.
Örnek
80 fahrenheit kaç 0C eder
C/100 =F-32 / 180 bağıntısında F yerine 80 koyarak çözelim
C/100 =80-32/180
C.180=48.100 C=4800/180 =26,6 0C eder.
Notlar
Bölme sayısı ne kadar çok ise termometre o kadar çok duyarlıdır.
ISI ENERJİSİ (Q)
Bir cismin sıcaklığını artırmak için verilen nerjiye ısı enerjisi denir. Q ile gösterilir.Birimi kaloridir dir. I g saf suyun sıcaklığını 1 0 C artırmak içşn gerekli ısı miktarına 1 kalori denir.

ÖZISI(ISINMA ISISI)(C):
Bir cismin 1 gramının sıcaklığını 10C artırmak için verilmesi gereken ısı miktarıdır C ile gösterili. Birimi cal/ g 0C dir.
Kütlesi m sıcaklık değişimi ▲t ısınma ısısı C olan bir maddenin alması yada vermesi gereken ısı miktarını bulmak istersek:
Q=m c ▲t bağıntısını kullanırız.
Sıcaklığı farklı maddeler bir araya getirildiğinde aralarında ısı alışverişi olur ve bu olay sıcaklık eşit olana kadar sürer.Ve her zaman alınan
Isı verilen ısıya eşittir.
ALINAN ISI =VERİLEN ISI
Sıcaklıkları eşit olan maddeler ısı alışverişi yapamazlar.
Özısı katı sıvı ve gazlar için ayırt edici özelliktir
Özısısı küçük maddeler kolay ısınır çabuk soğur,büyük olanlar zor ısınır geç soğur
 
  Bugün 2 ziyaretçi (42 klik) kişi burdaydı!